Ireneusz Czarnowski

ireneusz_czarnowski

Ireneusz Czarnowski

Dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni z 1997 roku. W Akademii Morskiej w Gdyni zatrudniony jest od 1998 roku, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
Stopień naukowy doktora w dyscyplinie informatyka uzyskał w roku 2004 na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W roku 2012 decyzją Rady Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych.
Jego główne zainteresowania naukowe związane są z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji w systemach wspomagania decyzji i przetwarzania danych. W pracy naukowej koncentruje się również na badaniach w zakresie metod optymalizacji oraz zastosowań systemów agentowych. W obszarze swoich zainteresowań naukowych, jako autor i współautor, opublikował ponad 100 prac naukowych, w tym 15 w periodykach indeksowanych w JCR. Jest również autorem i współautorem podręcznika, trzech prac monograficznych oraz kilkunastu innych publikacji.
Od roku 20212 jest członkiem Senatu AMG. W latach 2012-2016 był członkiem senackiej komisji ds. nauki i współpracy międzynarodowej oraz przewodniczącym komisji ds. jakości kształcenia na wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AMG. Od roku 2016 pełni funkcję Prorektora ds. Nauki.
Jest członkiem IEEE, sekretarzem Polskiego Oddziału Stowarzyszenia IEEE System, Man and Cybernetics oraz członkiem innych stowarzyszeń naukowych. Od roku 2016 jest również członkiem Rady Inteligentnych Specjalizacji „Technologie off-shore i portowo-logistyczne” Województwa Pomorskiego oraz Grupy Roboczej ds. innowacyjnych technologii morskich przy Ministerstwie Rozwoju.